THÔNG TIN MỚI CẬP NHẬT

  Tháng Năm 16, 2024

  Báo cáo tự đánh giá chất lượng cơ sở GDNN và CTĐT năm 2023

  Tháng Năm 16, 2024

  Báo cáo tự đánh giá chất lượng cơ sở GDNN và CTĐT năm 2022

  Tháng Năm 16, 2024

  Báo cáo về tự đánh giá chất lượng cơ sở GDNN và CTĐT năm 2021

  Tháng Mười 7, 2023

  Báo cáo số 87/BC-BSG ngày 13/11/2020 về công bố kết quả tự đánh giá chất lượng cơ sở GDNN năm 2020

  Tháng Mười 7, 2023

  Báo cáo số 86/BC-NSG ngày 23/11/2021 về công bố kết quả tự đánh giá chất lượng chương trình đào tạo 5 ngành trọng điểm năm 2021

  Tháng Mười 7, 2023

  Báo cáo về công bố kết quả tự đánh giá chương trình đào tạo ngành CNKT Ô tô trình độ Cao đẳng năm 2022

  Tháng Mười 7, 2023

  Báo cáo số 78/BC-NSG ngày 17/8/2023 về công bố kết quả tự đánh giá chất lượng đào tạo ngành Điều dưỡng, trình độ Cao đẳng năm 2022

  Tháng Mười 6, 2023

  Báo cáo số 77/BC-NSG ngày 17/8/2023 về công bố kết quả tự đánh giá chương trình đào tạo ngành QTNH-DVAU năm 2022

  Tháng Mười 6, 2023

  Nghị định số 73/2023/NĐ-CP về cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm

  Tháng Mười 6, 2023

  Quyết định thành lập nhóm chuyên trách tự đánh giáo chất lượng cơ sở GDNN năm 2023

  VĂN BẢN

  Back to top button