Cơ cấu tổ chức – Phòng Thanh tra – Đảm bảo chất lượng

TT HỌ TÊN CHỨC DANH THÔNG TIN LIÊN HỆ
1 Nguyễn Ngọc Lễ Trưởng phòng Email: ngocle@namsaigon.edu.vn
2 Lê Hà Diễm Châu Phó Trưởng phòng Email: diemchau@namsaigon.edu.vn
3 Nguyễn Thị Uyên Giảng viên Email: uyen@namsaigon.edu.vn
4 Nguyễn Thị Hồng Ngọc Giảng viên Email: hongngoc@namsaigon.edu.vn
5 Trần Thanh Hiền Chuyên viên Email: thanhhien@namsaigon.edu.vn
6 Lê Thanh Trâm Chuyên viên Email: thanhtram@namsaigon.edu.vn